• <s id="q0uc2"><option id="q0uc2"><bdo id="q0uc2"></bdo></option></s>

   1. <s id="q0uc2"></s>
   2. <s id="q0uc2"><rp id="q0uc2"><bdo id="q0uc2"></bdo></rp></s>
   3. /投资者关系/质量保证

    投资者关系

    股本分红

     股本结构 

    指标(单位:万股)2018-10-292018-10-232017-11-212017-10-30
    总股本96525.8096525.8096560.8096234.80
    无限售流通股合计95430.6794659.9794659.9793610.37
    流通A股95430.6794659.9794659.9793610.37
    限售流通股合计1094.831865.831900.832624.43
    限售流通A股1094.831865.831900.432624.43
    限售国有法人持股----
    限售境内法人持股0.430.430.430.43
    股本变动(单位:万股)
    时间总股本流通A股变动原因
    2018-10-2996525.8095430.67股权激励
    2018-10-2396525.8094659.97回购注销
    2017-11-2196560.8094659.97股权激励
    2017-11-0396234.8094659.97股权激励第一次解禁
    2017-10-3096234.8093610.37回购注销
    2016-10-2196284.8093610.37股权激励
    2013-10-1093610.8093610.3710转增8
    2013-08-2652006.0052005.76网下配售股份上市
    2012-08-2452006.0045005.76非公开增发
    2011-06-2345006.0045005.76限售流通股上市
    2009-03-0945006.0044997.86限售流通股上市
    2008-09-1145006.0029587.86限售流通股上市
    2008-03-1045006.0029586.50限售流通股上市
    最近三年分红扩股

    时间分红扩股方案具体日期
    2017末期每10股分红0.8元/税前 股权登记日2018-07-18
     除权除息日2018-07-19
    2017中期不分配不转增 
    2016末期每10股分红1.45元/税前 股权登记日2017-07-18
     除权除息日2017-07-19
    2016中期不分配不转增 
    2015末期每10股分红0.5元/税前

     股权登记日2016-07-15
     除权除息日2016-07-18

    2015中期不分配不转增